EM2023 > Els 9 punts essencials > Programa Electoral > Llista Electoral

Llegeix el nostre programa electoral per a les Eleccions Municipals 2023 des de la nostra pàgina web o descarrega’t-el.

Introducció

A les properes eleccions del 28 de maig, Granollers Primàries vol continuar representant un exercici real, honest i veritable de responsabilitat, transparència, independència, participació, confiança transformació social i compromís, solidaritat i radicalitat democràtica.

Us presentem el programa que hem elaborat amb les aportacions de tots, i amb l’experiència d’aquests darrers 4 anys a l’oposició del consistori.

El programa consta de 154 punts distribuïts en 3 eixos: 75 punts són propostes dirigides al ciutadà distribuïdes en àrees temàtiques que fan referència a la xarxa educativa, salut, envelliment, addiccions, discapacitat, cultura, igualtat de gènere, serveis, esports, els joves i la seguretat.

Posteriorment proposem 61 propostes que fan referència a l’eix ciutat. Es detallenels “red flags” o punts claus que fan referència a l’estructura del municipi al servei de les persones: abordatge de carrers i places, enllumenat, medi ambient, residus, neteja viària, taxes municipals, aparcaments, la incentivació de llocs de treball i el paper de l’empresa a la ciutat, el comerç i la mobilitat. En darrer terme es proposen 17 propostes dirigides a implementar de forma progressiva la República Catalana des del municipi.

Aquest és el projecte que us presentem, un projecte de futur, d’il·lusió i de canvi. Un projecte obert a noves propostes, on tu també pots formar-hi part. Per fer créixer Granollers.

Granollers Primàries

Maig 2023

EIX CIUTADÀ

XARXA EDUCATIVA

 1. Desenvolupar un campus de formació professional amb implicació de les empreses a partir de la construcció d’un centre específic per estudis superiors de la branca sanitària (cicles formatius de grau superior)
 2. Gran biblioteca d’àmbit comarcal a la plaça Baranger – antic edifici dels sindicats, amb espais d’estudi i secció  virtual oberta 24 h especialment enfocat a estudiants universitaris i de cicles formatius a l’antic edifici dels sindicats.

 3. Augmentar l’oferta educativa especialment escola bressol i places de Formació Professional, ja siguin públics i/o concertats.

 4. Valorar la conversió de les escoles de primària en Instituts – Escola, augmentant l’oferta educativa per baixar les ràtios als instituts.

 5. Lluitar contra la segregació escolar, passant d’una a dues zones educatives, per així gestionar-les amb un major coneixement de cadascuna de les casuístiques.

 6. Millorar les àrees exteriors i patis dels centres escolars amb plantació d’arbres i mesures per combatre el canvi climàtic, sense oblidar l’adequació de les zones interiors.

 7. Projecte pilot de creació d’horts a les escoles de primària.

 8. Treballar de forma estreta amb les AMPES per tal de detectar els problemes existents i identificar les necessitats de professionals necessaris i adequats a cada centre formatiu.

 9. Col·laborar amb els centres formatius per tal de crear cursos de formació que serveixin de reforç i reciclatge de docents adequant-los a les necessitats del mercat laboral.

SANITAT

 1. Proposem optimitzar els Estatuts del Patronat de la Fundació Hospital-Asil de Granollers, per tal de que la seva principal funció sigui vetllar per la història de la institució, el capital immobiliari, el mecenatge i la qualitat assistencial. Un patronat obert i transparent als suggeriments i queixes dels treballadors i de la població.

 2. Recuperar el Consell Municipal de Salut de la Ciutat, dotant-lo de professionals sanitaris de tots els àmbits i, de representació ciutadana, amb l’objectiu de ser  nexe d’unió entre tots els efectius sanitaris de Granollers, identificant les mancances de salut, així com ser part vinculant en prioritzar les necessitats que se’n derivin.

 3. Promoure des del Consell Municipal de Salut campanyes de salut pública prioritàries davant el canvi climàtic (higiene, hidratació, exposició solar, etc…), i en addiccions.

 4. Prioritzar la necessitat d’arribar a acords amb instàncies superiors per tal de tenir llits d’hospitalització al Vallès Oriental dirigits a la deshabituació d’addiccions; així com incrementar els llits sociosanitaris.

 5. Realització d’un Pla de Salut Mental local d’acord amb les necessitats actuals.

 6. Centre d’atenció a les emergències en drogoaddicció, depressió major i suïcidi sobretot entre els joves.

 7. Centre de dia amb horari ampli per pacients amb Alzheimer i altres demències  de titularitat pública i/o concertada amb trasllats inclosos centre-domicil·li.

 8. Optimitzar els recursos necessaris del Laboratori Municipal de Salut Pública dirigits al sanejament de l’aigua i el control dels aliments; la cura de les lleres del riu Congost, habitatges i edificis municipals de cara al control d’insectes, artròpodes, rosegadors, i coloms.

 9. Proposarem que el regidor/regidora de salut es reuneixi periòdicament amb responsables de l’Hospital, dels centres d’Atenció Primària i Serveis Socials per vetllar per la bona coordinació entre els diferents nivells assistencials.

 10. Facilitar el transport públic per accedir als centres sanitaris de la conurbació, proposant una línia de de bus que comuniqui els diferents ambulatoris, Hospital, centres sociosanitaris i centres de fisioteràpia.

 11. Incentivar l’ús de la llengua catalana en els professionals sanitaris nouvinguts, facilitant el seu aprenentatge.

 12. Promoure un espai dedicat a les víctimes de la pandèmia SARS-COV2 en un equipament sanitari.

  ATENCIÓ SOCIAL, IGUALTAT DE GÈNERE i DISCAPACITAT

  1. Destinar un mínim del 0.7% anual de totes les àrees de l’Ajuntament a menjador social i alberg de transeünts a banda de la col·laboració estreta amb entitats o fundacions a Granollers que ja desenvolupen aquesta tasca.

  2. Afavorir la contractació de personal discapacitat a través de clàusules específiques en les empreses subcontractades o en els contractes majors licitats; – en particular els que es dediquin a tasques de jardineria, neteja rentat de vehicles municipals, consergeria, i serveis.

  3. Integrar persones discapacitades en el programa de formació de l’Escola Municipal de Música.

  4. Creació d’un casal amb periodicitat mensual dirigit a persones discapacitades d’acord amb altres poblacions de la comarca, per tal d’afavorir l’educació en el lleure, la sostenibilitat i la descàrrega familiar.

  5. Col·laborar amb les entitats esportives de la ciutat per tal de promoure la pràctica esportiva de les persones amb disCapacitat de la manera més inclusiva possible, seguint l’estela dels Special Olympics Granollers 2023.

  6. Creació de lavabos inclusius en els edificis públics de l’Ajuntament de Granollers per tal de contribuir a normalitzar la diversitat sexual i de gènere.

  7. La creació a Roca Umbert d’una exposició permanent visitable sobre la “casa cuna” amb biblioteca, recerca i estudis sobre feminisme, igualtat de gènere i desigualtats socials.

  8. Garantir la introducció de la perspectiva de gènere de forma transversal en el disseny i la implementació de qualsevol política pública.

  ATENCIÓ A L’ENVELLIMENT

  1. Co- habitatge: Incentivar la col·laboració públic-privada per construir habitatges per a la gent gran amb zones comunes d’ús compartit com a forma d’habitatge en la vellesa que permeti viure el màxim temps possible de forma autònoma.
  1. Augmentar la prestació municipal destinada a facilitar cuidadors domiciliaris per les persones amb dependència que viuen soles i de renda baixa. Assegurar la supervisió i coordinació dels recursos socials al municipi.

  2. Implementar un programa de formació de cuidadors d’acord amb els centres educatius de la ciutat i el Servei Local d’Ocupació.

  3. La creació d’un cens transparent i obert de persones grans que viuen soles per tal d’identificar les mancances i necessitats, implementant la coordinació entre els dispositius de serveis socials dependents del municipi, l’Hospital i la Generalitat.

  CULTURA

  1. Dedicar el 0,2% en l’adquisició d’obra artística per incrementar el patrimoni artístic de la ciutat amb obres d’artistes locals.

  2. Afavorir la implicació del sector de la restauració en la difusió dels esdeveniments culturals i esportius a la ciutat.

  3. Crear un calendari amb tots els esdeveniments de la ciutat a la futura APP, per tal d’apropar l’administració i la informació al ciutadà.

  4. Potenciar el Museu com a seu d’exposicions d’artistes locals i comarcals, obrint l’espai a col·leccions privades de la comarca, a banda de les pactades amb la Diputació.

  5. Augmentar l’espai d’emmagatzematge d’obra patrimonial del Museu de Granollers.

  6. Estudiar l’ús del pati interior del Museu com espai de trobada dels ciutadans, amb recitals de música o poesia de petit format.

  7. Direcció de Roca Umbert Fàbrica de les Arts amb projecte cultural propi a llarg termini desvinculat de l’estament polític. Implicar el consell d’Administració de l’entitat en la tria de la figura del Director del centre.

  8. Adequar els espais de Blancs i Blaus dotant-los de zones de treball cobertes i de magatzem adequades a les seves necessitats, així com satisfer les necessitats d’altres entitats com l’Esbart Dansaire i Diables.

  9. Incrementar i potenciar exposicions culturals de fotografia a peu de carrer.

  10. Millorar la difusió del Festival Panoràmic a la ciutat.

  11. Recuperar el Granollers els grups de teatre amateur dotant-los d’espais comuns per tal que puguin dur a terme una tasca d’apropament a la cultura.

  12. Oferir noves propostes de teatre de la mà de la població granollerina, oferint els espais del teatre auditori per tal de crear sinergies que permetin millorar la retroalimentació Auditori-ciutadania.

  13. Crear Setmana de Música al carrer d’autors de proximitat.

  ESPORTS

  1. Donar continuïtat a la Fira de l’Esport Femení afavorint la implicació de les entitats i clubs esportius locals.

  2. Mapes i Guies en paper i digital de les rutes a peu i ciclables a l’àrea de Granollers.

  3. Revisió de la situació de tots els equipaments esportius municipals, i elaboració de Plans directors per a que els clubs i les entitats de la ciutat en puguin treure el màxim rendiment.

  4. Connectar els clubs i les entitats esportives amb les escoles per garantir que els infants coneguin tota l’oferta esportiva de la ciutat per, d’aquesta manera, contribuir a que els seus projectes esportius i socials tinguin continuïtat.

  5. Aprofitar el desenvolupament del Campus de la FP per incloure les instal·lacions esportives necessàries per la ciutat.

  6. Fins que el nou camp de futbol no es construeixi, intervenir per millorar les instal·lacions del Municipal del Carrer Girona.

  7. Garantir que els esports considerats minoritaris tinguin assegurats els espais per la pràctica de les seves disciplines.

  8. Desenvolupar el segell esportiu donant suport a les entitats esportives que més ho necessitin.

  9. Involucrar el major nombre possible d’entitats esportives de la ciutat en el foment de la pràctica esportiva entre la gent gran.

  10. Promoure, via subvencions competitives, l’ús del català a les entitats esportives de la ciutat per garantir el català com a llengua d’inclusió també als espais d’oci i lleure.

  11. Desenvolupar un pla de beques esportives municipals per a que tots els infants de la ciutat puguin desenvolupar la pràctica esportiva que més els hi agradi.

  12. Incentivar el desenvolupament d’esport dirigit a persones discapacitades a la ciutat de Granollers.

  JOVENT

  1. Revisar l’ús de la Sala Nau B1 i estudiar la possibilitat de desenvolupar una activitat continuada d’oci nocturn a Granollers amb valor afegit tot promovent les actuacions d’artistes i de grups de proximitat.

  2. Hotel d’entitats. Construcció d’un espai polivalent per al jovent i les entitats relacionades amb aquest.

  3. Promoure activitats de lleure orientades a persones joves amb discapacitat.

  4. Millorar, dotant-los de més recursos i revisant-ne les clàusules, els programes d’ajut al lloguer d’habitatge destinats als joves.

  SEGURETAT

  1. Crear la figura d’agents cívics de barri amb implicació de joves, aturats i jubilats, vinculats als centres cívics amb funció de detectar inseguretat, ajudar i informar dels serveis disponibles.

  2. Més presència de la guàrdia urbana en horari comercial al centre de la ciutat.

  3. Registre i cens municipal d’animals de companyia.

  4. Millora de la seguretat als espais d’oci nocturn amb l’objectiu de protegir els col·lectius més vulnerables.

  SERVEIS

  1. Desenvolupar una APP municipal per la realització de tràmits, recepció de queixes o suggeriments, que serveixi d’agenda de les activitats formatives, esportives, culturals de la ciutat, i amb informació mediambiental.

  2. Finestreta única per la realització de tràmits municipals amb atenció presencial amb resposta ràpida menor a una setmana.

  3. Estudiar la descentralització als barris de la finestreta única per tràmits, sobretot els temes referents a serveis socials i taxes.

  4. Promoure processos participatius que permetin involucrar la ciutadania de forma directa en la presa de decisions.

  5. Ampliar l’horari d’obertura dels Centres Cívics, sobretot els caps de setmana.

  6. La creació d’un Centre Cívic de veïns a Granollers Centre.

  7. Utilització dels espais municipals per activitats d’associacions culturals, esportives, empresarials privades; així com personals i familiars de l’àmbit privat (espais lúdics per celebracions) a un preu econòmic.

  8. Reforçar l’avís i comunicació dels ajuts socials municipals.

  9. Equipament municipal que permeti a les entitats de Granollers culturals, socials i sanitàries gaudir d’una oficina per a la realització i difusió de la seva activitat.

  EIX CIUTAT

  ESTRUCTURA i MOBILITAT

  1. Transport públic, especialment ferroviari, per connectar els dos Vallesos com alternativa al quart cinturó. Reordenar la carretera antiga de Caldes fins al carrer Joanot Martorell.

  2. Zona C/Llevant: supervisar i pressionar perquè ADIF executi el trasllat de la zona de mercaderies perilloses.

  3. Pacificar la ronda sud: revisant el projecte dels anys vuitanta de vial de connexió de la carretera de Montmeló i Masnou amb la ciutat, vial paral·lel a la via del tren a l’est de Palou.

  4. Amplificar les zones de vianants fins a el carrer Navarra, des dels carrers Sant Josep de Calassanç, Guayaquil i Barcelona.

  5. Augmentar els bancs per seure en el trajecte existent des del Barri Lledoner fins Pavelló Olímpic (Carrer Joan Prim / Anselm Clavé).

  6. Reforma progressiva del paviment de la ciutat dirigit a evitar caigudes.

  7. Voreres àmplies que permetin la mobilitat de cadires de rodes i baixadors adaptats a les cruïlles.

  8. Estudi de pacificació de l’avinguda del Parc per valorar la viabilitat de la reducció del trànsit i la creació d’una l’illa enjardinada que connecti plaça Barangé amb el parc.

  9. Auditoria d’il·luminació per tal de fer més segurs i feminitzats els carrers.
  10. Introduir sensors fotovoltaics en els fanals per tal d’adequar el consum de llum a les necessitats de cada moment.
  11. Connectar amb carril bici les estacions de Granollers Nord i Granollers Centre.

  12. Valorar i Estudiar el trasllat de l’estació d’autobusos a l’Estació de França. La sinèrgia entre el nucli ferroviari i el de l’autobús ha de servir per convertir Granollers en un punt d’enllaç del transport de la segona corona metropolitana amb la Catalunya Interior.

  13. Sol·licitar el pas a formar part de la Zona 2 de l’ATM, fet que comportaria una reducció dràstica del preu del transport públic que ens connecta amb Barcelona.

  14. Reclamar, des de l’alcaldia, la millora de funcionament de les línies de RENFE que passen per Granollers.

  15. Sol·licitar el soterrament del pas de les vies de Granollers – Canovelles per eliminar el pas a nivell.

  16. Valorar la zona de la Bòbila com a lloc adient per la construcció d’un campus de Formació Professional amb l’existència de residència d’estudiants, serveis, i centres educatius.

  APARCAMENT

  1. Potenciar la creació de pàrquings dissuasius a les entrades de la ciutat, per consolidar la zona de baixes emissions i reduir el tràfic rodant, guanyant espais verds i ciclables, especialment al centre de la ciutat.

  1. Eliminar l’IBI de solars buits on es permeti l’aparcament.

  1. Zones d’aparcament de curta durada – càrrega i descàrrega – davant de tots els serveis sanitaris de la ciutat i centres de fisioteràpia.

  1. Zones d’aparcament de bicicletes urbanes.

  1. Redistribuir i organitzar les zones verdes i blaves segons l’activitat comercial i la població de veïns.

  1. Carregadors de vehicles elèctrics públics de pagament ajustat a cost.

  1. Millorar la gestió de l’aparcament d’autocaravanes amb la introducció de serveis a l’entrada de Granollers; si cal, creant-ne de nous de titularitat municipal i gestió pública / concertada.

  TAXES

  1. Modificació de les ordenances fiscals per incorporar una taxa específica a les entitats bancàries per ocupació de via pública de caixers automàtics amb bonificació si es demostra atenció presencial en horari ampliat.

  1. Bonificar el 95% de l’impost de la plusvàlua per herència si es tracta de l’habitatge habitual dels progenitors.

  1. Taxa d’escombraries per generació a particulars i a negocis.

  1. Bonificació de la taxa d’escombraries per entrega d’oli domèstic a tots els punts de la ciutat.

  RESIDUS i NETEJA VIÀRIA

  1. Estendre el servei de recollida d’oli domèstic als centres cívics a banda del mercat municipal, automatitzant la recollida i registre per obtenir descompte en la taxa anual de residus

  1. Augmentar les papereres a tots els barris de la ciutat amb contenidors que permetin el reciclatge

  1. Portar a terme la implementació progressiva de contenidors intel·ligents que ja recull el nou contracte d’escombraries.

  1. Augmentar el pressupost destinat a la neteja d’escocells i jardins.

  HABITATGE

  1. Dedicar el 0,5% del pressupost anual a l’obtenció d’habitatges de titularitat municipal amb la finalitat de destinar-los a lloguer social.

  1. Augmentar el nombre d’habitatges de lloguer a preu assequible, mitjançant acord amb els propietaris per a cessió temporal a canvi de manteniment i rehabilitació.

  1. Destinar part de l’oferta d’habitatge públic municipal a persones amb necessitats especifiques: disCapacitat, víctimes de violència de gènere, gent gran que viu sola i és dependent.

  1. Potenciar l’oficina de Rehabilitació Energètica – Granollers habitatge del carrer del Rec. Elaborar un cens d’habitatges tancats de cara a incentivar que els propietaris els puguin posar al mercat.

  EMPRESA

  1. Establir acords amb els municipis de la conurbació en l’àmbit dels serveis, mobilitat, ensenyament i empresa per reforçar i exercir la capitalitat de comarca.

  1. Realitzar un cens de locals comercials buits amb l’objectiu de dinamitzar-los amb activitats comercials promogudes pels mateixos comerciants de la ciutat.

  1. La creació d’un parc públic municipal de locals a lloguer dirigits a emprenedors joves i majors de 50 anys que vulguin iniciar un negoci.

  1. Descompte en el preu d’aparcament municipal si s’ha fet ús del comerç local.

  1. Promoure el desenvolupament empresarial i la creació de noves empreses de base tecnològica, amb especial atenció en aquelles que puguin generar sinèrgies amb sectors estratègics per a Granollers, com el comerç, per tal d’enfortir el teixit empresarial ja existent i generar noves oportunitats de negoci

  1. Promoure la diversificació de l’economia granollerina, per tal d’assolir una economia més consolidada i resilient davant el sacseig (i l’oportunitat) que representen les noves tecnologies.

  1. Promoure la creació de la taula per la re-industrialització del Vallès Oriental, una taula de promoció industrial i prevenció d’incidències, amb la implicació activa dels principals actors comarcals del sector industrial i del Departament d’empresa i treball de la Generalitat.

  1. Fomentar la internacionalització de Granollers i les seves empreses, lligant-ho amb l’ensenyament reglat i sobretot l’escola oficial d’idiomes.

  1. Enfocar esforços en l’aprenentatge d’idiomes de les noves generacions per tal d’afavorir la internacionalització d’empreses.

  1. Ampliar l’oferta municipal d’espais de cotreball (coWorking).

  1. Promoure la col·laboració entre empreses i centres educatius de la comarca per tal d’assolir un millor grau d’inserció laboral de les persones joves, facilitant la introducció al món laboral dels estudiants, retenint el talent granollerí, tant en la promoció de l’emprenedoria com en l’increment de la contractació de les empreses del municipi.

  1. Activar el pla de mobilitat comarcal de polígons mitjançant l’estudi de l’OPAE (l’Observatori de Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental).

  1. Millorar l’accessibilitat amb transport públic i ciclable als diferents polígons de la ciutat.

  1. Mantenir les ajudes actuals municipals a autònoms i incrementar-les. Incentivar la creació d’empreses emergents (Startups) d’alt valor afegit.

  1. Convertir la Fira de l’Ascensió en fira de referència a Catalunya de l’economia verda i circular.

  1. Transformar el Servei Local d’Ocupació perquè sigui efectiu a l’hora de buscar feina, amb bon assessorament i acompanyament, estretament vinculat a l’empresa i comerç granollerí.

  1. Allargar la durada del Plans d’ocupació de l’Ajuntament de Granollers a mínim d’un any i no de 9 mesos, per permetre la possibilitat d’atur

  1. Potenciar el Viver d’emprenedoria de Can Muntanyola dirigit a ajudar a la gent jove i al ciutadà a tirar endavant el seu projecte empresarial (subvenció, préstecs sense interessos, publicitat, espai per mostrar i vendre els seus productes, fires, formació, assessorament legal).

  MEDI AMBIENT

  1. Seguir les recomanacions del PLA Director del verd 2019-2023.

  2. NO al traçat del Quart Cinturó.

  3. Augment d’arbres de copa àmplia i zones de verd al centre de la ciutat.

  4. Senyalitzar i adequar els camins ciclables i caminables a la conurbació seguint les lleres del riu, la Serra de llevant i la Serra de Ponent perquè es permeti la comunicació a peu amb els municipis veïns, i en bicicleta fins a Barcelona.

  5. Informació diària de la qualitat de l’aire a l’APP municipal proposada.

  6. Creació d’espais d’ombra en zones transitables de vianants.

  7. Presència de fonts d’aigua per consum regulables en zones de vianants.

  8. Augmentar les subvencions de generació d’energies sostenibles als particulars i empreses i fer-ne un seguiment rigorós.

  9. Concentrar els esforços d’ajut tècnic i recomanacions d’estalvi energètic en les localitzacions esmentades en els “mapes de calor” sobre consum d’energia que ja disposa l’Ajuntament.

  EIX REPÚBLICA

  1. «Granollers Primàries» es compromet a no donar suport a la investidura com a alcalde, a cap membre d’una llista que no inclogui en el seu programa la independència de Catalunya com a objectiu.

  1. El compromís d’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència durant tot el mandat.

  1. El reconeixement de la validesa del referèndum d’autodeterminació del 1r d’octubre de 2017 i del seu resultat favorable a la independència de Catalunya.

  1. El reconeixement de la declaració d’independència feta al Parlament de Catalunya el 27 d’octubre de 2017.

  1. El compromís amb els principis democràtics bàsics, en especial amb la igualtat per raó de gènere, de cultura, d’ètnia o de creences.

  1. Defensar i promoure la llengua catalana des de tots els àmbits municipals.

  1. Defensar i promoure la llengua catalana entre tots els col·lectius de persones nouvingudes, amb la col·laboració de les entitats esportives i d’educació en el lleure.

  1. Donar suport i potenciar l’Assemblea Nacional Catalana.

  1. Donar suport i potenciar el Consell de la República.

  1. Aplicar la sobirania fiscal.

  1. Treballar amb entitats bancàries compromeses amb el país.

  1. Treballar amb entitats bancàries amb el mínim volum de negoci destinat a la indústria d’armament.

  1. Rebuig de qualsevol acte de la monarquia espanyola dins l’àmbit del mateix municipi.

  1. Crear un centre d’estudis, amb exposicions estables i rotatòries, amb documentació bibliogràfica d’acord amb l’Arxiu Municipal de Granollers sobre la repressió franquista a la comarca, les guerres i el bombardeig de Granollers.

  1. Convocar la comissió de nomenclàtor municipal, i destinar el nom 1 d’Octubre a un carrer o plaça de Granollers, a més de revisar altres noms de carrers i places.

  1. Convocar la comissió de nomenclàtor municipal, i destinar el nom d’un carrer als professionals assistencials durant la Covid19.

  1. La col·locació de la senyera a totes les entrades de la ciutat com a mostra d’identitat.
  Granoller Primàries