Al Ple Municipal Ordinari del mes de gener, el grup municipal de Granollers Primàries, vàrem presentar una moció per a la obtenció de recursos hídrics per afrontar la sequera actual en previsió de futuribles anys de manca d’aigua.

Granollers no disposa d’un estudi de possibles aigües freàtiques
El coneixement del subsòl és indispensable per conèixer l’existència de pous o aqüífers que permetin l’ús de la seva aigua no regenerada. En aquest context considerem necessària l’elaboració d’un mapa geotècnic general de Granollers i el seu entorn.

✅ La moció va ser aprovada per unanimitat.
Per tal que fos així, vàrem cedir a eliminar un quart punt, el qual instava a la creació d’una taula de l’aigua formada pel govern local, els grups municipals i entitats, per tal de 
tenir un espai de debat i estar informats de forma directa de les mesures i accions.

    Acords a què insta la moció:

    1. Instar a la Corporació Municipal a realitzar l’estudi geotècnic de la capa freàtica a la Ciutat de Granollers que complementi el Pla Director d’aprofitament de recursos hídrics realitzat l’any 2009. Dedicar-hi de forma específica una partida pressupostària del pressupost 2024-2025.

    2. Realització d’un inventari de pous, mines i cisternes existents a la ciutat tant públiques com privades.

    3. Continuar el sistema d’aprofitament de l’aigua freàtica i regenerada; el seu emmagatzament, tractament i destí d’ús per activitats compatibles com la neteja viària, el rec d’espais verds i/o industrials.